Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Forsvarets bistand

Spørgsmål og svar vedrørende forsvarets bistand til politiet.

Hvem bestemmer hvor der skal stå soldater i stedet for betjente?
Den 11. august 2017 meldte regeringen 12 nye initiativer ud under overskriften "Trygheden tilbage i gaderne".

Et af initiativerne omfattede, at regeringen havde bedt rigspolitichefen og forsvarschefen om sammen at komme med en løsning på, hvordan forsvaret kan frigøre politibetjente, der så kan varetage andre vigtige opgaver.

På den baggrund har Rigspolitiet i samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando identificeret de opgaver, hvor forsvaret nu bistår politiet i opgaveløsningen.

Er der en plan for at udfase forsvarets bistand til politiet?
Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat en slutdato for forsvarets bistand til politiet.

Har soldaterne ved grænsen de samme opgaver/beføjelser som i Krystalgade?
Forsvaret har siden den 29. september 2017 assisteret politiet med bevogtning af visse jødiske objekter i København, ligesom forsvaret har ydet politiet assistance i form af en bevogtnings- og transportenhed ved den dansk-tyske grænse i Syd- og Sønderjyllands politikreds. Forsvarets bistand sker i alle tilfælde under politiets ledelse.

I forbindelse med forsvarets assistance til politiet er der – for hver af de to opgaver – udarbejdet specifikke instruktioner for opgavens løsning.

Forsvarets personale er i forbindelse med opgaveløsningen udrustet med håndjern/strips og peberspray. Herudover er forsvarets personale udrustet med pistol til bevogtnings- og transportopgaven ved den dansk-tyske grænse og med gevær til bevogtningsopgaven i København.

Forsvarets personale kan anvende nødvendig, forsvarlig og proportional magt til at varetage de specifikke opgaver, de bistår politiet med, eller for at forsvare sig selv eller andre.

Forsvarets nærmere anvendelse af magtmidler sker efter samme retningslinjer som politiets anvendelse af samme magtmidler, dog således at anvendelsesområdet er begrænset og tilpasset de opgaver, som forsvaret assisterer politiet med.

Hvem har kommandoen over soldaterne?
Forsvarets bistand sker i alle tilfælde under politiets ledelse og i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets varetagelse af de pågældende opgaver.

Må forsvaret parkere deres køretøjer ulovligt på samme måde som politiet må?
Forsvarets køretøjer må parkeres efter samme retningslinjer som politiets, hvis køretøjerne indgår i selve opgaveløsningen.

Må soldaterne eftersætte i egne køretøjer ligesom politiet?
Forsvarets bistand til politiet omfatter ikke eftersættelse af mistænkte mv. En sådan opgave vil skulle varetages af politiet.

Må forsvarets folk anholde folk?
Forsvarets personale i forbindelse med bevogtningen af visse jødiske objekter i København og bevogtnings- og transportenheden ved den dansk-tyske grænse i Syd- og Sønderjyllands politikreds kan alene foretage civile anholdelser efter retsplejelovens almindelige regler herom.

I forbindelse med en civil anholdelse vil soldaterne kunne foretage en sikkerhedsmæssig visitation af hensyn til egen eller andres sikkerhed, såfremt situationen tilsiger det. Forsvarets personale kan ikke herudover foretage visitation af borgere.

Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt for forsvarets personale at foretage en civil anholdelse, skal dette ske så skånsomt og respektfuldt som muligt, og den anholdte skal snarest muligt overdrages til politiet med oplysning om anholdelsesgrund, anholdelsestidspunkt og identiteten på den soldat, der har foretaget anholdelsen.

Må soldaterne gribe ind i forbindelse med andre opgaver end bevogtning?
Forsvarets personale er alene tildelt politimæssige beføjelser i forhold til den specifikke opgavevaretagelse, som forsvaret bistår politiet med. Herudover vil forsvaret alene kunne gribe ind over for andre lovovertrædelser efter retsplejelovens almindelige regler om civil anholdelse.

Hvad nu hvis soldaterne ser lovovertrædelser, hvad skal de så gøre?
Såfremt forsvarets personale observerer en lovovertrædelse, der ligger uden for den opgavevaretagelse, som de bistår politiet med, skal der ske anmeldelse til politiet. Forsvarets personale vil herudover kunne foretage en civil anholdelse efter retsplejelovens almindelige regler herom.

Har man pligt til at identificere sig over for en soldat?
Borgere er ikke forpligtede til at oplyse deres generalia til forsvarets personale, der yder politiet bistand.

Kan soldaterne påtale overtrædelser af lovgivningen?
Forsvarets personale, der bistår politiet, har ikke til opgave at håndhæve den almindelige lovgivning, herunder færdselsloven, over for cyklister eller andre.

Forsvarets personale kan derimod bede en borger om at stige af cyklen, hvis det i den konkrete situation er nødvendigt for løsningen af den specifikke opgave, som forsvarets personale bistår politiet med at løse.

Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis en cykel kører direkte mod bevogtningspersonalet ved de jødiske objekter i København, hvor forsvaret bistår politiet med opgaveløsningen, og det af hensyn til en forsvarlig opgaveløsning, herunder sikkerheden for bevogtningspersonalet eller andre, er nødvendigt at rette henvendelse til den pågældende.

Kan soldaterne beordre personer til at fjerne sig fra området?
Forsvarets personale kan beordre personer til at fjerne sig fra området, hvis dette er nødvendigt for den opgave, som forsvaret bistår politiet med.

Må soldaterne undersøge dine lommer og taske eller din bil?
I forbindelse med en civil anholdelse kan forsvarets personale foretage en sikkerhedsmæssig visitation af hensyn til egen eller andres sikkerhed, såfremt situationen tilsiger det. Forsvarets personale kan ikke herudover foretage visitation af borgere.

Hvornår må soldaterne bruge deres forskellige magtmidler, herunder affyre varselsskud?
Forsvarets nærmere anvendelse af magtmidler sker efter samme retningslinjer som politiets anvendelse af samme magtmidler, dog således at anvendelsesområdet er begrænset og tilpasset de opgaver, som forsvaret assisterer politiet med.

Må soldaterne godt nægte folk adgang til synagogen?
Forsvarets personale må nægte personer adgang til synagogen i det omfang, det ligger inden for deres opgaveløsning i forbindelse med bevogtning af synagogen.

Hvem behandler klager over forsvarets opførsel? (altså, hvem skal man klage til?)
Klager over forsvarets personale i forbindelse med bistanden til politiet behandles efter gældende retningslinjer i forsvarets disciplinærsystem. Hvis en klage indgives til politiet, vil politiet videresende den til forsvaret.

Er soldaterne også omfattet af straffelovens § 119, hvis de udsættes for vold og trusler?
Forsvarets personale vil i forbindelse med bistanden til politiet være omfattet af straffelovens § 119.

Har soldaterne pligt til at identificere sig selv med nummer, navn el. lign., hvis man ønsker at klage over dem?
Forsvarets personale, der assisterer politiet i forbindelse med bevogtning i København og bevogtnings- og transportenheden i Syd- og Sønderjyllands Politi, har en sekscifret identifikationskode på deres uniformer, som entydigt identificerer den enkelte soldat.

Hjemmeværnets folk, der assisterer i forbindelse med grænsekontrollen, anvender indtil videre navnestrips på deres uniformer.

Senest opdateret: 13. december 2017 
Udskrevet d.
20-03-2018