Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Ordensbekendtgørelsen

På denne side kan du læse nærmere om bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

Bekendtgørelsen afløser pr. 1. juli 2005 de hidtil gældende lokale politivedtægter. Samtidig erstatter den også den strafsanktionerende regulering, som hidtil har været i politivedtægterne.

Den nye bekendtgørelse gælder i alle landets politikredse. Hvis særlige lokale forhold i en politikreds tilsiger det, kan der laves ”lokale” regler om særlige forhold. Du vil kunne læse om sådanne lokale forhold på politikredsenes hjemmesider.

Bekendtgørelsens indhold
Bekendtgørelsen indeholder bl.a.:

  • Forbud mod støjende og fornærmelig mv. opførsel på steder, hvortil der er almindelig adgang
  • Forbud mod benyttelse af højtalere, musikanlæg mv., når benyttelsen må antages at være til ulempe for omkringboende eller forbipasserende
  • Forbud mod uvedkommendes ophold på trapper, i opgange og i porte
  • Regler om anmeldelse af møder og optog på veje 
  • Regler om besøgendes overholdelse af ordensbestemmelser for offentlige anlæg mv.
  • Regler om opsætning af afspærringer i forbindelse med udførelse af arbejder på huse og ved fare for nedstyrtning af tagsten, sne, istapper eller lign.

Konsekvens ved overtrædelse
Overtrædelser af bekendtgørelsen påtales af politiet og straffes med bøde.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation her

Senest opdateret: 17. juli 2012 

 

 
Udskrevet d.
20-03-2018