Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Politiets brug af personoplysninger

I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler politiet oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har været i kontakt med politiet, eller hvis løsningen af en af politiets opgaver har gjort det nødvendigt, behandler politiet personoplysninger om dig. Læs her, hvilke oplysninger politiet må bruge, og hvad dine rettigheder er.

Hvorfra stammer oplysningerne?
Politiet behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til politiet, fx hvis du anmelder et strafbart forhold, eller oplysninger, som politiet indhenter fra dig, fx hvis du som vidne eller sigtet afgiver forklaring. Politiet kan også indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, privatpersoner og virksomheder til brug for fx en konkret straffesag.

Hvornår må politiet bruge dine oplysninger?
Politiet kan lovligt behandle oplysninger om dig, når det er nødvendigt for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger. Politiet må desuden behandle oplysninger om dig, når det er nødvendigt for at fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder for at beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

Efter reglerne kan politiet behandle oplysninger om dig, uden at politiet har forudgående viden om, hvorvidt et forhold udgør en strafbar handling eller ej, fx i forbindelse med politiets ordenshåndhævelse (fx når slagsmål bringes til ophør, eller politiet beder en festarrangør om at skrue ned for musikken). Politiet kan også behandle oplysninger om dig, når politiet iværksætter tvangsindgreb – som fx visitation og anholdelse – ved demonstrationer, store sportsbegivenheder og uroligheder.

Politiet må kun behandle oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering, når det er strengt nødvendigt af hensyn til formålene nævnt ovenfor. Disse oplysninger kaldes særlige kategorier af oplysninger.

Hvor behandles dine oplysninger?
De oplysninger, som politiet indhenter og behandler, vil navnlig blive behandlet og opbevaret i politiets it-systemer, fx politiets sagsbehandlingssystem. En række af oplysningerne behandles i et eller flere af politiets centrale registre, som fx Det Centrale Kriminalregister, Det Centrale Dna-profil-register og Det Centrale Fingeraftryksregister.

Videregivelse af oplysninger
Politiet videregiver regelmæssigt personoplysninger til anklagemyndigheden, domstolene, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet og andre relevante myndigheder. Videregivelsen sker, når det er nødvendigt for politiets almindelig opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at politiet skal videregive oplysningerne.

Politiet videregiver også i enkeltstående tilfælde oplysninger til private aktører og udenlandske organisationer og myndigheder.

Dine rettigheder
Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
giver dig ("den registrerede") en række rettigheder. Dine rettigheder fremgår navnlig af lovens kapitel 4-7 og kapitel 22.

I det følgende beskrives dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger om dine rettigheder, bør du læse selve lovteksten eller rette henvendelse til Databeskyttelsesenheden (se kontaktoplysningerne nedenfor).

Underretning om, at dine oplysninger behandles
Du har i en række tilfælde ret til at modtage underretning om politiets behandling af oplysninger om dig. Hvis det er nødvendigt for, at du kan varetage dine interesser, skal politiet give dig meddelelse om bl.a.:

  • Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne
  • Det tidsrum, hvor personoplysningerne behandles, eller efter hvilke kriterier oplysningerne behandles
  • Kategorier af modtagere af oplysningerne

Politiets pligt til at give dig oplysningerne, kan udsættes, begrænses eller undlades, hvis din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

Indsigt i hvilke oplysninger, der behandles
Du kan også anmode om indsigt i oplysninger, som politiet behandler om dig, og du har i den forbindelse som udgangspunkt ret til at få bekræftet, om politiet behandler oplysninger om dig. Hvis der behandles oplysninger om dig, skal politiet som udgangspunkt give dig adgang til oplysningerne og en meddelelse om navnlig:

  • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
  • Kategorier af personoplysninger, og hvis muligt oplysninger om hvorfra de stammer
  • Modtagerne af oplysningerne
  • Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, eller kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
  • Din ret til at anmode politiet om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig

Politiet kan give afslag på en anmodning om indsigt i oplysninger, hvis din interesse i at få meddelelse bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser. Politiet kan også træffe afgørelse om, at retten til indsigt udsættes eller begrænses. Det gælder også for retten til at gøre indsigelse mod en behandling.

Du har krav på en skriftlig afgørelse, hvis du får afslag på din anmodning om indsigt i oplysninger. Du har også krav på en skriftlig afgørelse, hvis din anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af oplysninger afslås. Politiet skal som udgangspunkt give dig en begrundelse for afslaget. Der kan dog være tilfælde, hvor politiet ikke kan meddele, om der behandles oplysninger om dig.

Indsigelse
Du kan også gøre indsigelse mod politiets behandling af oplysninger om dig og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset. Sådanne anmodninger og indsigelser bør rettes til Rigspolitiet (se kontaktoplysningerne nedenfor) eller den relevante politikreds. Hvis du er i tvivl om, hvilken politikreds er relevant i dit tilfælde, kan du sende din anmodning eller indsigelse til Rigspolitiet.

Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynet over politiets afgørelser, og du kan bede Datatilsynet om at kontrollere, om behandlingen af oplysninger er lovlig.

Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandling af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger. Datatilsynet kan også udøve dine rettigheder, hvis politiet har truffet afgørelse om undladelse, udsættelse, begrænsning eller nægtelse af dine rettigheder efter kapitel 4-6 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Læs mere om Datatilsynet.

Databeskyttelsesrådgiver
Rigspolitiet har udpeget Christian Wiese Svanberg som databeskyttelsesrådgiver for politiet for så vidt angår behandlingen af personoplysninger til brug for retshåndhævelsesformål.

Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at landets 12 politikredse og Rigspolitiet overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er også at rådgive og orientere relevante dele af politiet om regler for databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til politiets behandling af personoplysninger, herunder hvilken del af politiet, som du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgave i § 31 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren er en del af Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed, der kan kontaktes på e-mail: pol-databeskyttelse@politi.dk eller ved almindeligt brev på adressen: Polititorvet 14, 1780 København V. Databeskyttelsesenheden kan også kontaktes på telefonnummer 3314 8888.

E-mail
Rigspolitiet kan sende og modtage sikker digital post via e-mail: pol-databeskyttelse@politi.dk.

Fremsendelse af almindelig e-mail sker ikke krypteret. Rigspolitiet beder derfor om, at du bruger almindelig post, hvis du vil sende oplysninger, som du synes bør beskyttes, fx oplysninger om strafbare forhold, og hvis du ikke kan sende og modtage sikker digital post.

Henvendelser besvares ikke på e-mail, hvis svaret indeholder fortrolige oplysninger, og hvis du ikke kan modtage sikker digital post. Rigspolitiet kan derfor have behov for at få oplyst dit navn og postadresse, så svaret kan fremsendes med almindelig post.

Anklagemyndighedens behandling af personoplysninger
Læs mere om Anklagemyndighedens behandling af personoplysninger.

Senest opdateret: 1. marts 2018 
Udskrevet d.
20-03-2018