Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Skytteforeninger

Skytteforeninger skal godkendes af politiet for at få våben registreret i Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV).

Medlemmer af skytteforeninger skal have en såkaldt våbenpåtegning, hvis de vil anskaffe deres eget skytteforeningsvåben. Medlemmer, der skal have overladt våben i en forening, skal transportere andres våben eller som skal have adgang til våbnenes opbevaringssteder, skal godkendes af politiet.

Vend tilbage til siden om våbentilladelse

Når en skytteforening er optaget i enten DGI skydning, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund skal foreningen indsende en SKV1 ansøgning til politiet, der godkender, at skytteforeningen kan anskaffe og besidde våben, der er optaget på Skytteforeningernes, Unionens eller Firmaidrætsforbundets skydeprogrammer, samt piber, låsestole og baskyler til de nævnte våben og ammunition og aftagelige magasiner dertil.

Medlemmer af skytteforeninger, der vil anskaffe deres eget våben til skytteforeningsbrug, skal have skytteforeningens påtegning herom på medlemsbeviset, og det kræver politiets samtykke.

Skytteforeningsmedlemmer, der skal transportere andres våben (herunder skytteforeningens våben), skal være godkendt hertil af politiet efter indstilling fra foreningen. Skytteforeningsmedlemmer, der skal have adgang til våbnenes opbevaringssteder, skal også godkendes af politiet efter indstilling fra foreningen.

Fra 1. juli 2018 skal medlemmer af en skytteforening, der skal have overladt våben til brug i foreningen (både andre medlemmers våben og foreningens våben) også være godkendt af politiet.

Skydevåben til brug i en skytteforening - både foreningens egne våben og medlemmernes våben - skal registreres i Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV).

SKV 1 - Ansøgning om godkendelse af skytteforeningen
Skytteforeninger skal godkendes af politiet for at kunne anskaffe og besidde våben, og for at kunne give våbentegning til deres medlemmer. Skytteforeninger skal også godkendes, før bestyrelsesmedlemmerne kan underskrive ansøgninger om tilladelse til, at medlemmer af foreningen transporterer våben i forbindelse med stævner mv.

Godkendelsen af en skytteforening sker ved, at hele bestyrelsen godkendes. Når en forening er godkendt, skal den holde politiet underrettet om bestyrelsens sammensætning og om foreningens hjemsted. Det vil i praksis sige, at hver gang der sker udskiftning i bestyrelsen, skal der indsendes en ny SKV 1 blanket til politiet. Godkendelsen skal i øvrigt fornys hvert femte år.

SKV 2 - Ansøgning om våbenpåtegning - medlemsvåben
Ønsker en skytte at anskaffe et våben, skal der først søges tilladelse til dette på en SKV 2 blanket. Formanden for skytteforeningen skal underskrive ansøgningen, der herefter sendes til hovedorganisationen.

Hvis skytten opfylder betingelserne for at få tilladelse til det pågældende våben, giver politiet samtykke, og skytteforeningen kan herefter give våbenpåtegning på medlemsbeviset.

Politiet undersøger bl.a. om skytten kan vandelsgodkendes, hvilket vil sige, at det ved opslag i politiets registre sikres, at der ikke er oplysninger om skyttens personlige forhold og hidtidige vandel, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen. Sådanne oplysninger kunne fx være relevante strafbare forhold.

SKV 3 - Ansøgning om godkendelse af adgang til våbenopbevaring og til transport af våben

Adgang til foreningens våbenopbevaringssteder
Foreningen skal søge tilladelse til alle de personer i foreningen, der skal have adgang til våbenopbevaringen.

Normalt kan der søges tilladelse til bestyrelsesmedlemmer samt specielt betroede medlemmer, bl.a. trænere og instruktører. Det er politiet, der godkender de personer, der skal have adgang, og i den forbindelse undersøger politiet bl.a., om den pågældende kan vandelsgodkendes.

Transporttilladelse
Medlemmer i skytteforeningen må transportere andres våben til brug ved nærmere angivne skydekonkurrencer og øvelsesskydninger, hvis de er godkendt hertil af politiet. Har medlemmet en gyldig våbenpåtegning, er medlemmet derved godkendt til at få udstedt en transporttilladelse.

Har medlemmet ikke en våbenpåtegning, skal skytteforeningen indsende en SKV 3 blanket direkte til ACØ/ACV. Blanketten skal være underskrevet af et godkendt bestyrelsesmedlem fra foreningen. Foreningen skal underrette ACØ/ACV, når en SKV 3-godkendt person ikke længere er medlem af foreningen.

SKV 4 - Ansøgning om foreningsvåben
En skytteforening, der er godkendt af politiet (se ovenfor om SKV 1-godkendelse), må anskaffe våben, hvis foreningen forud har indhentet godkendelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

En godkendelse kan gives, hvis våbnet er omfattet af skydeprogrammet for den af de tre hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Det er kun formanden for den konkrete skytteforening, der kan underskrive ansøgningen.

SKV 5 - Tilbagekaldelse af våbenpåtegning
En våbenpåtegning kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af våbenpåtegning vil bl.a. kunne blive aktuel, såfremt:

  • Skyttens medlemskab af foreningen ophører
  • Et medlem ikke længere er aktivt skydende
  • Medlemmet skønnes ikke længere egnet til at være i besiddelse af våben
  • Andre forhold taler for, at det er betænkeligt, at medlemmet er i besiddelse af våben
  • Foreningens godkendelse tilbagekaldes
  • Medlemmet afviser at opfylde betingelserne for medlemskab i skytteforeningen.

Det er skytteforeningens ledelse, dvs. i praksis formanden for skytteforeningen, der kan tilbagekalde våbenpåtegningen. Skytteforeningen sender en kopi til politiet af tilbagekaldelsen, og medlemmet skal sørge for at aflevere sit våben, evt. ammunition og våbenpåtegning til politiet. Såfremt våben mv. ikke bliver afleveret, rejses sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen.

SKV 6 – godkendelse til at få overladt våben som skytteforeningsmedlem
Fra 1. juli 2018 skal medlemmer af skytteforeninger være godkendt af politiet, før de kan få overladt våben i skytteforeningen.

Bestyrelsesmedlemmer, der er godkendt i medfør af våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1 (SKV 1), samt skytter, der har en våbenpåtegning på medlemsbeviset (SKV 2), eller er godkendt til at få adgang til våbnenes opbevaringssteder eller har en transporttilladelse i den pågældende forening (SKV 3), anses allerede som godkendt til at få overladt våben i foreningen, og skal ikke ansøge om en selvstændig godkendelse hertil (SKV 6). Dette gælder dog kun i en forening, hvor skytten i forvejen er godkendt på en af de nævnte måder.

Det er skytten selv, der skal ansøge politiet om godkendelse. Dette sker ved, at skytten henter blanketten SKV 6 på skytteorganisationernes hjemmeside (samme sted, som de øvrige SKV-blanketter), udfylder blanketten og sender den til ACØ eller ACV med almindelig post eller via borger.dk.

Politiet undersøger, ligesom ved de øvrige SKV-godkendelser, om skytten kan vandelsgodkendes. Politiet giver besked til de skytteforeninger, der er søgt om godkendelse i, når politiet har udstedt godkendelsen. Gives der afslag eller tilbagekaldes godkendelsen, underretter politiet også skytteforeningen herom. Godkendelsen gælder i fem år, hvorefter den skal fornys.
 
Du kan finde blanketter og yderligere information hos Dansk Skytte Union  eller DGI.

Syn af skydebaner
Det er de enkelte politikredse, der syner og godkender skydebaner. Find den aktuelle politikreds.

Senest opdateret: 22. december 2017LinksLæs om lovgivningen på Justitsministeriets hjemmeside.

Våbenloven

Våbenbekendtgørelsen

Våbencirkulæret
 
Udskrevet d.
22-04-2018