Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Internationalt politisamarbejde

Dansk politi samarbejder blandt andet med følgende internationale organisationer:


Interpol

Interpol er den største internationale politi organisation i verden. Organisationen blev grundlagt i 1923 med henblik på at forhindre og bekæmpe international kriminalitet

Interpols General Sekretariat ligger i Lyon, Frankrig.

Hvert af de 188 medlemslande har et Nationalt Centralt Bureau (NCB), der forestår samarbejdet i relation til de nationale myndigheder, andre landes NCB’er og Interpols generalsekretariat.

Det danske NCB er beliggende i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Interpols hjemmeside er www.interpol.int

Til top

Europol

Ved konvention af 26. juli 1995 (Europolkonventionen) oprettede EU-landene en europæisk politienhed, Europol, der har hjemsted i Haag, Holland. Europolkonventionen gælder i Danmark og Rigspolitichefen er udpeget som national enhed efter Europolkonventionens artikel 4.

Den nationale Europol-enhed er det eneste forbindelsesled mellem Europol og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter varetager således kommunikation til og fra Europol.

Rigspolitiet har udsendt forbindelsesofficerer til Europol.

Europol medvirker blandt andet til at forebygge og bekæmpe terrorisme, ulovlig narkosmugling og andre alvorlige former for international organiseret kriminalitet i medlemslandene.

Europols hjemmeside finder du her:  http://www.europol.europa.eu/

Til top

TISPOL - the European Traffic Police Network

TISPOL er et samarbejde mellem færdselspolitiet i hele Europa. Målet med samarbejdet er at forbedre vejsikkerheden, mindske kriminalitet og at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på de europæiske veje.

Det sker bl.a ved at koordinere fælles europæiske færdselskontroller, de såkaldte TISPOL-kontroller. De fælles aktiviteter omfatter desuden regelmæssig udveksling af viden og erfaring, indsamling af information om nye måder at øge vejsikkerhed på og nye metoder til gennemførelse af trafikkontroller.

TISPOL samarbejdet er delvist finansieret af EU-kommissionen.

Læs mere om TISPOL:
TISPOLs hjemmeside: www.tispol.org
Følg Tispol på Twitter: @TISPOLorg


Vicepræsident i TISPOL, politiinspektør Allan Nyring fra Danmark, taler ved en TISPOL konference om vejkontrol.

Til top

Det nordiske politi- og toldsamarbejde (PTN)

Politisamarbejdet mellem de nordiske lande er suppleret af en ordning, hvorefter de nordiske lande har udstationeret politi- og toldembedsmænd som forbindelsesofficerer til en række lande, hvor der skønnes at være særligt behov for direkte forbindelser til vedkommende landes retshåndhævende myndigheder. Forbindelsesofficererne virker fælles for de nordiske lande, uanset hvilket land der har udsendt den pågældende politi- eller toldembedsmand.

Forbindelsesofficersordningen angik oprindeligt alene narkotikakriminalitet, men har siden 1996 været udvidet til en "generalistordning" vedrørende alle former for kriminalitet af grænseoverskridende karakter.

Forbindelsesofficererne kommunikerer via de nationale centrale enheder, hvilket for Danmarks vedkommende vil sige Rigspolitiets Kommunikationscenter. Der er aktuelt udsendt 33 nordiske forbindelsesofficerer til 17 lande.

Flere af forbindelsesofficererne er sideakkrediteret til myndighederne i nabolande m.v.

Til top

Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region

Samarbejdet "Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region" blev etableret i 1996 på baggrund af en beslutning truffet på et møde mellem stats- og regeringscheferne i Østersøregionen.

I samarbejdet deltager Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland.

Formålet med samarbejdet er at fremme et operativt samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i de deltagende lande. Det gælder særligt bekæmpelse af organiseret kriminalitet gennem styrkelse af udveksling af informationer og erfaring og gennem uddannelse. Med henblik på at nå dette mål gennemføres blandt andet et betydeligt antal fælles operationer på bi- og multilateralt niveau.
Til top

Schengen-samarbejdet

Danmark blev tilsluttet Schengen-samarbejdet den 25. marts 2001.

Rigspolitiet er i henhold til lov nr. 418 af 10. juni 1997 § 2, stk. 2, udpeget som central myndighed efter Schengen-konventionens artikel 108, stk. 1. Dette indebærer bl.a., at Rigspolitiet varetager funktionen som dansk SIRENE-kontor. SIRENE er forkortelse for (Supplementary Information REquest at the National Entry).

Schengen-landenes SIRENE-kontorer har blandt andet til opgave at udveksle oplysninger som følge af indberetninger i Schengen-informationssystemet (SIS) samt efter omstændighederne yderligere oplysninger som følge af et "hit" i SIS.

Indenrigsministeriet og Justitsministeriet har udarbejdet "en praktisk vejledning" om Danmark og Schengen.

Til top

Fredsbevarende politimissioner

Dansk politi har en lang tradition for et aktivt engagement på det fredsbevarende område. Dansk politi sendte således de første politimænd    fredsbevarende mission til Cypern i  perioden 1964 – 1974.

I forbindelse med urolighederne i det tidligere Jugoslavien blev der på ny i 1992  behov for udsendelse af danske politifolk til fredsbevarende missioner, og siden har der konstant været sendt omkring 50 – 75 politifolk ud på forskellige missioner rundt om i verdenen.

Politiets opgaver i missionerne, der i de fleste tilfælde er under mandat af FN, EU eller OSCE, er at overvåge og rapportere eventuelle overgreb på civilbefolkningen, rådgivning og uddannelse af det stedlige politi i demokratiske retsprincipper og menneskerettigheder mv.

Til top

FRONTEX

FRONTEX er Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser. Agenturet startede den 3. oktober 2005 og blev oprettet på baggrund af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004.

FRONTEX koordinerer det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltning af de ydre grænser. Samtidig yder de bistand i forbindelse med bl.a. uddannelse af grænsevagter, risikoanalyser, og bistår medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser.

FRONTEX holder tæt kontakt til andre fællesskabs- og EU-partnere, der har ansvaret for sikkerheden ved de ydre grænser, som f.eks. EUROPOL, CEPOL og OLAF og til dem, som har ansvaret for toldsamarbejdet og samarbejdet inden for plantesundhed og veterinærkontrol.

Dansk politi deltager jævnligt i operationer, der er planlagt og koordineret af FRONTEX. Dansk politis kontaktpunkt til agenturet er placeret i Rigspolitiets Udlændingeafdeling.

Se FRONTEX’ hjemmeside her www.frontex.europa.eu

 

Til top

Udenlandske samarbejdspartnere i Danmark

Nationalt Efterforskningscenter (NEC) i Politiafdelingen under Rigspolitiet er dansk politis kontaktpunkt for udenlandske forbindelsesofficerers politimæssige samarbejde med danske myndigheder.

Som nationalt dansk kontaktpunkt er NEC således koordinator for de udenlandske forbindelsesofficerers opgaver og virke i Danmark, idet de ikke selvstændigt må foretage efterforskning her i landet.


Hvad er formålet med samarbejdet?
Samarbejdet mellem udenlandske forbindelsesofficerer og Rigspolitiet er typisk baseret på informationsudveksling med henblik på fælles indsats overfor den grænseoverskridende, internationale, organiserede kriminalitet.

Særligt med de svenske forbindelsesofficerer er der et tæt samarbejde på grund af den geografiske nærhed og på grund af broforbindelsen til Sverige, som bruges som smuglerrute til Sverige af narkotika, kontrabande mv.

Hvem samarbejder vi med?
Følgende lande har forbindelsesofficerer stationeret I Danmark:

  • Frankrig
  • Japan
  • Kina
  • Sverige (told og politi)
  • Tyrkiet
  • USA (DEA, FBI, Homeland Security)

Foruden ovennævnte forbindelsesofficerer har følgende lande forbindelsesofficerer tilknyttet Danmark:

  • Australien              stationeret i Haag
  • Canada                  stationeret i London
  • Israel                      stationeret i Berlin
  • Tyskland                stationeret i Stockholm

Gennem mange år er der desuden opbygget et tæt samarbejde med DEA og FBI, som arbejder fra den amerikanske ambassade i København.

Hvordan foregår det?
Forbindelsesofficererne fra Sverige og Tyrkiet har kontor hos Rigspolitiet og samarbejdet med NEC´s medarbejdere er sagsrelateret.

NEC afholder derudover regelmæssige møder med de forskellige forbindelsesofficerer, og der afholdes mindst ét årligt fællesmøde for alle forbindelsesofficerer, der er tilknyttet Danmark.  

Til top

Senest opdateret: 13. juni 2013Læs mere

Interpol
Europol
TISPOL

KontaktRigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf.: 33 14 88 88

 

 


 
Udskrevet d.
30-07-2016