Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Politiets organisation

Det er Folketinget, der vedtager lovene og dermed sætter rammerne for politiets arbejde. Politiet hører under justitsministerens ansvars­område.  

Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps, di­rekte ansat i staten. Justitsministeren er politiets øver­ste chef og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen, og politidirektørerne.

Se organisationsdiagram for politiet og anklagemyndigheden 2016

Rigspolitiet
Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan.
Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder svarende til den måde, politikredsene er organiseret på. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncernstyring, Koncern IT og Koncern HR. Herudover hører Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet.

Anklagemyndigheden
Anklagemyndigheden er underlagt Justitsministeren, der fører tilsyn med de offentlige anklagere. Anklagemyndigheden består af Rigsadvokaten, tre statsadvokaturer med tilhørende politikredse, politiet på Færøerne og i Grønland.

Politikredse
Danmark er inddelt i 12 politikredse (samt Færøerne og Grøn­land). Samtlige politikredse har døgnbe­tjente politistationer (hovedstationer) og understationer, hvor nogle kun er åbne i dagtimerne. I mindre tæt befolkede landområder er der desuden landbetjente.

Nærpoliti
For at styrke politiets indsats i lokalområderne er der etableret nærpolitistationer i flere byer i en lang række politikredse. Ønsket er at skabe øget tryghed ved at være så tæt som muligt på borgerne og øvrige lokale myndigheder. Nærpolitiet behandler de fleste af de traditionelle politiopgaver.

Samarbejde
I tilfælde af begivenheder, som kræver indsats af en større politi­styrke, yder politikredsene bistand til hinanden på tværs af politikredsgrænserne.

 

Senest opdateret: 18. juli 2016 
Udskrevet d.
24-07-2016